Home

Som undersökningen 2021

Tjäna upp till 40 kr per Online Undersökning. Delta hos Triaba För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst SOM-undersökningarna 2017 -En metodöversikt Daniel Jansson, Frida Tipple och Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 2018:31

Den nationella SOM-undersökningen 2017 411 efter fördefinierade kodscheman med uttömmande och ömsesidigt uteslutande kategorier försedda med en unik numerisk kod. Kodscheman finns tillgängliga i kodboken för 2017 års nationella SOM-undersökning som finns att ladda ner på SOM-institutets hemsida: www.som.gu.se.4 Fältarbet undersökningen. Resursindelningen bygger på ett index av medelinkomst och andel familjer som erhåller ekonomiskt stöd på primärområdesnivå. Varje resursgrupp består av ungefär lika många invånare. Källa: Uppgifterna om Sverige, Stockholms och Skåne län kommer från den nationella SOM-undersökningen 2017. Övriga uppgifte

Online enkäter med Triaba - Börja redan ida

 1. This is a report published by SOM-institutet. Citation for the original published report: Nygren, Gunnar (2018). En komplicerad lokal medieekologi: Facebook den nya lokala offentligheten? I Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren & Maria Oskarson (Red.), Sprickor i fasaden: SOM-undersökningen 2017 (s. 195-212). Göteborg: SOM.
 2. 1 SOM-undersökningen i Göteborg 2017 SOM-undersökningarna genomförs varje år sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinionsbildning och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid. Under hösten 2017 genomförde
 3. SOM-undersökningarna har genomförts varje år sedan 1986 och är en väl använd resurs inom många forskningsområden. Resultaten figurerar ofta i media och används av politiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Undersökningarna skickas varje höst ut till mer än 30 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige
 4. Resultat och publikationer Här hittar du forskningsresultat och publikationer från våra olika undersökningar. Merparten av de resultat vi publicerar i form av böcker, rapporter och presentationer kommer ifrån SOM-undersökningarna, och framförallt den nationella SOM-undersökningen
 5. skar (från 17 procent 2017 till 14 procent 2018). Den nationella SOM-undersökningen består av sex olika delundersökningar

Den nationella SOM-undersökningen 2017 Svensk Nationell

Välkommen till SOM-institutet. Vi är en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 kombinerat närhet till forskningsfronten med stark närvaro i svensk samhällsdebatt Historik. SOM-institutet grundades av Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Lennart Weibull, professor i massmedieforskning, samt Lennart Nilsson, docent i offentlig förvaltning.. Sedan 1986 genomför institutet en nationell riksrepresentativ postenkätundersökning med möjlighet att svara på webben (den nationella SOM-undersökningen) på temat samhälle, opinion och medier

Lupp-undersökningen 2017 i jämförelse med SOM-undersökningarna 2017 - Arbetsrapport februari 2019 Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat Västsvenska SOM-undersökningen 2017 Uppföljning av Vision Västra Götaland Ulrika Andersson, Anders Carlander, Sophie Cassel, Daniel Jansson, Björn Rönnerstrand, Frida Tipple, Marcus Weissenbilder och Klara Wärnlöf Bové [SOM-rapport nr 2018:36

Hösten 2017 sändes 3 400 enkäter, med bland annat tre frågor om vetenskap, till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Svaren har bearbetats och analyserats under våren 2018. Resultaten presenteras i rapporten Vetenskapen i Samhället - resultat från SOM-undersökningen 2017, VA-rapport 2018:3 Undersökningen genomförs i ett urval av skolor i Sverige, med hjälp av enkäter som fylls i anonymt under skoltid. I Skolundersökningen om brott 2019 har totalt 5 826 elever medverkat. Frågorna, som rör utsatthet för brott respektive delaktighet i brott, baseras i viss mån på olika typer av brott En undersökning av om genomförandet av en detaljplan eller en planändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska utgå från de omständigheter som tas upp i miljöbedömningsförordningen. När kommunen tar fram en ny detaljplan eller ändrar en befintlig ska kommunen i de flesta fall undersöka om detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I. Här samlar vi alla artiklar om SOM-institutet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Larsson läser, EU-valet: Svenska resultatet och Som-undersökning 2018. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SOM-institutet är: Politik, Göteborgs universitet, SvD Premium och Sverigedemokraterna

SOM-undersökningarna 2017 En metodöversik

Under våren 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Nyköping 231:1, Kvarteret Verkstaden, fastigheterna 5 och 6, Nyköpings socken och kommun. Anledningarna till att undersökningen genomfördes var a. 07 Undersökning av arbetsmiljön Dokumentet framtaget av: Sven Andersson Dokumentdatum: 2017-11-15 Godkänt av (sign.): Stina Ledare Version: 1 Sida: 3 (4) Företaget AB Vad ska undersökas Vem Hur som förekommer i verksamheten Se till att alla kemiska riskkällor som förekommer i verksamheten förtecknas, att en riskbedömning gör Totalt finns drygt 1 025 företag i undersökningen avseende 2017. I likhet med andra bokföringsundersökningar har JEU stora bortfallsproblem, som påverkas av att deltagandet i JEU innebär stor uppgiftslämnarbörda. Bortfallsandelen i rekryteringsfasen var omkring 70 procent för de 75 företag som nyrekryterades till 2017 års undersökning Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel. Undersökningen motsvarar det som tidigare ofta kallats för behovsbedömning. Undersökningen är den process som ska komma fram till om genomförandet av ett förslag till en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte SVT:s undersökning handlar om dödligheten på våra äldreboenden. Grunduppgifterna över antalet avlidna per äldreboende har vi fått från söktjänstföretaget Ratsit. Genom att jämföra.

SOM-undersökningen: Svenskarna vill ha en mer personcentrerad vård. som sedan deltar i undersökningen under de fyra följande åren. Det finns därför fyra delurval i SILC-urvalet där varje urval utgör en panel. De personer som 2017 ingår i SILC-panelen år 2 deltog första gången i undersökningen 2016 medan de som ingår i SILC-panelen år 3 och 4 deltog första gången i undersökningen 2015 respektive. Här finns infografik om svenskarna och sociala medier 2017 som managementkonsultföretaget Cartina tagit fram utifrån data från undersökningen Svenskarna och internet. Läs Svenskarna och internet 2017 som PD Nu är resultat och rapporter klara för 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI). Undersökningen har finansierats av PTS och genomförts av Begripsam. Vi vill visa en tydligare bild över hur personer med funktionsnedsättning använder internet och digital teknik, och vilka behov och hinder som finns för att alla ska vara digitalt delaktiga

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Novus på uppdrag av Djurens Rätt i april 2017. Läs mer om opinionsundersökningen. Vilda djur på cirkus - juni 2017. Enligt en opinionsundersökning genomförd våren 2017 anser fortfarande tre av fyra svenskar att vilda djur på cirkus bör förbjudas Undersökningar 2017. Förundersökning i Kvarteret Hovrätten 20, det vill säga 2400-500 f.Kr. De undersökningar som gjorts tidigare visar att här finns omfattande spår av boplatsaktiviteter i form av eldstäder och gropar samt fyndrika kulturlager som innehåller flinta,. Alla de senaste nyheterna om Opinionsmätningar från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Opinionsmätningar från dn.se

Ibuprofen ökar risken för hjärtinfarkt – förhöjd risk

Fors, F., Brülde, B. (2017) Har vi det bättre på jobbet eller på fritiden? In: Ulrika Andersson, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson och Maria Oskarson (ed.), Larmar och gör sig till: SOM-undersökningen 2016 (pp. 211-222). Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet SOM-rapport N.B. When citing this work, cite the original published. Svensk B2B-handel 2017 är andra utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har utförts i samarbete med B2B-byrån Hägvall & Sjöman under oktober-november 2017 och baseras på svar från 157 beslutsfattare

SOM-undersökningarna SOM-institutet, Göteborgs universite

Resultat och publikationer SOM-institutet, Göteborgs

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommun för att inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan - elever, lärare och skolledare I rapporten redovisas resultat från undersökningen 2017 och jämförelser med tidigare undersökningar. Resultat för samtliga frågor i undersökningen redovisas totalt och för kvinnor och män efter åldersgrupper, sektor, anställningsform, utbildningsnivå samt inkomstgrupper. Ett antal frågor redovisas även efter yrkes- oc

SOM-undersökning: Fler har hjärtat till höger än till

SOM-institutet, Göteborgs universite

SOM-institutet - Wikipedi

 1. inför en konferens som äger rum i Stockholm under juni månad 2017. Syftet med undersökningen var att identifiera vad som är typiskt för det skandinaviska ledarskapet i form av värderingar och hur dessa tar sig uttryck i praktiken
 2. Lupp-undersökningen 2017 i jämförelse med SOM-undersökningarna 2017; GR-rapporter från Lupp 2013. Regional rapport: Ung i Göteborgsregionen - Meningsfullhet, delaktighet, trygghet och hälsa utifrån sex kommuners Lupp-undersökning 2013 (författad av Torbjörn Forkby & Åsa Nilsson, 2014
 3. Studien som genomfördes av Nordic Bench under åren 2012, 2014, 2017 och 2019 för att bevaka utvecklingen av nordiska affärsresetrender över en sjuårsperiod. Ett genomsnitt på 1000 personer per år besvarade undersökningen, allt från stora till små företag
 4. Publiceringsdatum: 2017-05-23 I Ungar & medier 2017redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9-18 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka omnämns med siffror i löpande text: 9-12 (år), 13-16 (år) samt 17-18 (år)
 5. Lupp-rapport Kungsbacka 2017. Så använder vi svaren. Just nu sprider vi resultatet av undersökningen bland tjänstemän i kommunen och ser över hur vi kan använda oss av ungdomarnas svar som underlag för beslut i frågor som rör unga. Vi kommer också att använda resultatet som ett verktyg för dialog med unga på olika sätt
 6. alteknik 3 2017 20 Undersökningarna som görs på NFC och RMV På RMV och NFC görs ett stort antal undersökningar, inom fl era olika ämnesområden. Här listar vi områden och undersökningar från respektive verksamhet. Fotnot: Listan visar ett urval av områden som fi nns inom respektive verksamhets ansvar
 7. (All information som samlas in har behandlats strikt konfidentiellt och alla deltagare garanterades anonymitet). Fullständig information om undersökningsmetoden finns på nätet. Mer information. Mikrodata från den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor blir tillgängliga för allmänheten under första kvartalet 2017

av den största nationella enkätundersökningen som kartlägger medievanor - och attityder om medier - hos barn mellan 0 och 18 år. Undersökningen publiceras i tre rapporter: Småungar & medier 2017 om barn 0-8 år, Ungar & medier 2017 om barn och unga 9-18 å Under 2017 lyckades cyberkriminella ta sig in osedda på nätverk hos EMEA-organisationer under i snitt 175 dagar innan de upptäcktes. som kommer från säkerhetsföretaget FireEye, Viktigaste resultaten från undersökningen: I snitt 175 dagar innan hot och attacker upptäcks hos EMEA-organisationer. Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2017 Författare: Ulf Lindqvist måndag 12 mars 2018 Rapport 2018:17 Naturvatten i Roslagen AB Norr Malma 4201 761 73 Norrtälje 0176 - 22 90 65 Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2017 I !2 www.naturvatten.s Som medverkande i undersökningen bidrar du till att föra forskningen om svenskarnas medievanor vidare. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Huvudsyftet med undersökningen är att beskriva tendenser och förändringar i människors användning av medier I grafen ovan synliggörs månad för månad hur många svenskar som googlat på Black Friday 2017 respektive Black Friday 2018. Vi har undersökt sökvolymen för perioden januari - oktober där vi kan utläsa att sökvolymen för söktermerna både detta år samt föregående år börjar ta fart i augusti

Uppföljning av Vision Västra Götaland

 1. Om undersökningen Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning till samtliga personer som under perioden fullgjort sin notariemeritering hos Sveriges Domstolar. Rapporten bygger på svar från drygt 300 notarier. De svarande utgörs til
 2. dre gynnsam socioekonomisk bakgrund. Skillnaderna har dock inte ökat sedan förra undersökningen 2011 utan ligger på samma nivå
 3. Vår enkätundersökning 2017 bekräftar och visar att arbete inom hotellstäd är ett slitsamt och fysiskt krävande arbete. inte den här undersökningen på. 300 200 De som svarade var nästintill uteslutande kvinnor. Antalet kvinnor var 327 (92 %) mo

Enligt tidigare undersökningar har utvecklingssamarbetet ansetts vara som allra viktigast under perioder då det har gått bra för Finlands och världens ekonomi, till exempel 2007, 2015 och 2017-2019. Samtidigt har motsatta åsikter blivit vanligare när det gått sämre, som under finanskrisen gratis undersökning. Proffsig, Användarvänlig Och Grati Resultaten presenteras i rapporten Vetenskapen i Samhället - resultat från SOM-undersökningen 2017, VA-rapport 2018:3. Rapporten har skrivits av fil.dr. Gustav Bohlin, utredare vid Vetenskap.

Gästerna gör tummen upp för Hylliebadet | Skånska Dagbladet

Video: Vetenskapen i Samhället - resultat från SOM-undersökningen

Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor startade i mitten av 1980-talet. Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat resultat från 2017/18 som visar att självrapporterade psykosomatiska besvär, såsom huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat bland 11-åringar mellan åren 2013/14 och 2017/18 2017-02-15 Undersökning av bisköldkörtlarna - parathyreoideascintigrafi Parathyreoideascintigrafi är en funktionsanalys av bisköldkörtlarna. Du får en injektion i armen av ett radioaktivt spårämne som söker sig till bisköldkörtlarna. Därefte

Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Resultat av undersökningen 2019. Totalt samlades det in 42 090 svar under 2019 Undersökningen visar på vissa regionala skillnader. Det finns ett större intresse för bevarande av historiska platser som är väl representerade i den region där man bor. Exempelvis anser 92 procent av de boende i norra Sverige att en fäbodvall ska bevaras, vilket kan jämföras med 79 procent i Skåne

och unga som vårdas utanför det egna hemmet m.m. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om hälso-undersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet trädde ikraft den 1 januari 2020. I detta meddelandeblad ges information till kommuner och regioner om innebörden av de nya föreskrifterna Undersökning Person som fallit Fastställd: 2010-12-07 Fastställd av: Medicinskt ansvarig Diarienummer: VON F 2017/00313 003 Giltigt t.o.m. Kontinuerligt Undersökning av person som fallit - kommunal hälso- och sjukvård Instruktio Däremot måste du göra en undersökning och betala för den och åtgärda det som kanske måste fixas hos Folktandvården innan du får teckna en försäkring. Då får du veta vilken premiegrupp du hamnar i. Det kan bli en högre kostnad per år än en undersökning. Anna Velander Leg. tandläkare 2017-01-2

TSFS 2017:25 påfrestningar som uppstår av lasten och den lastsäkringsutrustning som används. Allmänna råd Fordonsdelars hållfasthet bör visas genom märkning enligt de stan-darder som anges i 11 §, eller genom certifikat. 16 § Används förstängning som lastsäkringsmetod ska det sammanlagd Eventuell förekomst av lax och öring var av särskilt intresse då dessa representerar stora värden för rekreations- och yrkesfisket. Undersökningarna skall även fungera som referens till eventuella framtida provfisken I undersökningen placerade sig flera märken högt, bl.a. Honda som möjligen har dom absolut mest driftsäkra motorerna. Vad det handlar om är att veta vad man köper och gärna att dom tillverkare som brister bättrar sin kvalitet. Vad som är intressant med VAG är att folk tror att märken tillhör dom bästa kvalitetsmässigt

Som en del av undersökningen Skolbarns hälsovanor 2017/2018 har 11-, 13- och 15-åringar burit aktivitetsmätare under en vecka. Resultaten från aktivitetsmätarna visar att barn och unga spenderar i snitt 70 % av den vakna tiden inaktiva, det vill säga sitter, står eller rör sig väldigt lite På denna sida samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2019. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av ANDT(S) - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som sedan sjönk undan och i slutet av perioden var flödena lägre än normalt. Resultatet av undersökningen 2017 visar på en stor variation mellan de olika vattendragen. Halterna av metaller visar på låga till måttliga nivåer på de flesta lokalerna. Orsaken till de generellt lägre halterna jämfört med tidigare år ka 2017-10-31 18-ÅRINGAR UNDERSÖKNING Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Slutrapport 2019-01-10. 2 INNEHÅLL Sid: • Om undersökningen 3 Av de krissituationer som ingår i undersökningen har de svarande lägst förtroende till myndigheternas förmåga att hantera e Undersökningar 2, World Happiness Report 2017. Postat den 2017-04-13 av Mats Jangdal. (Sverige), med Albanien på plats 70 som det land som ligger närmast nollan med +0,010. Här anger siffrorna placeringen i tabellen för förbättring-försämring,.

Studie: Kvinnor myser hellre med katten än med sin partnerAllmän information om tandvård – Tandläkare UnnegårdSå mycket lägger vi på jaktarrendet per år | Jaktjournalen

Skolundersökningen om brott - Brottsförebyggande råde

Vid undersökningen sedan av hjärtat fick de lägga en tung väst av bly över armen på grund av det ämnet som hade fastnat där, samt att läkaren sa att det skulle ta dubbelt så lång tid att fota på grund av något som jag inte begrep. Men, nu är det över och jag har haft det lugnt i två dagar. Svaren får jag sedan av min hjärtläkare Undersökningen har också i möjligaste mån harmoniserats med tidigare undersökningar för att skapa jämförbarhet över tid. Enkät Svenskars resande 2018. Jämförelse med tidigare undersökningar. Svenskars resande är en undersökning som tidigare gjorts av olika privata företag och där Tillväxtverket varit en viktig användare Sifo-undersökning: Fler väljer vegetariskt. Att äta vegetarisk mat blir allt vanligare hos den svenska befolkningen, men det är inte antalet vegetarianer som ökar för det. Hållbarhet och miljö pekas ut som anledningar till att allt fler helt enkelt väljer att äta vegetariskt oftare Förtroende för innehållet i Dagens Nyheter och Aftonbladet efter kön och ålder 2019 och 2020 (procent) Källa: Den nationella SOM-undersökningen 2019 samt SOM-undersökningen om coronaviruset 2020

Carl Bildt favorit som ny Moderatledare | Fria Tider

Undersökningens innehåll - PBL kunskapsbanken - Boverke

Region Örebro län genomförde under våren 2017 en undersökning om resvanor för länets invånare. Syftet var att få en ökad kännedom om medborgarnas resor lokalt och regionalt. Undersökningen ska ge information om alla typer av resor; såväl studie- och arbetspendling, resor i tjänsten som fritidsresor. Med den kunskapen kan båd 12 sep 2017. 10 tips för bättre NKI och NPS undersökningar Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera. Kundundersökning, NKI undersökning, Nöjd kund undersökning, Med ca 15-25 frågor får man oftast en undersökning som ger ett väldig bra beslutsunderlag,.

SOM-institutet Sv

Denna undersökning behandlar en stor bredd av frågor som berör VoF:s intresseområden. Rapporten är indelad i fyra kategorier: Inställning till vetenskap behandlar såväl vetenskapligt välbelagda fakta såsom evolutionsläran och den globala uppvärmningen, samt vetenskapligt vederlagda företeelser såsom slagrutor och elöverkänslighet.. Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987-2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen Undersökningen genomfördes under första kvartalet 2017 som besiktningar av slumpvis utvalda parkerade bilar. Besiktningarna utfördes av representanter för däckleverantörer som är medlemmar i Däck-, Fälg- och Tillbehörleveran - törernas Förening (DFTF). Man tittade på höger framdäck och antecknad Region Örebro län Litteratur som ungdomspraktik | Författare: Lena Adem | Datum: 2017-03-09 5 (31) Om undersökningen En enkätundersökning med kulturpanelen för unga genomfördes i februari 2017. Enkäten skickades ut som en webbenkät med tre påminnelser och finns som bilaga till rapporten Undersökning - så slår pandemin mot arbetsmiljön i butik: Respekten är som borta En femtedel av de som jobbar i butik i sällanköpshandeln upplever att arbetsmiljön har blivit sämre sedan coronapandemin slog till. Sedan starten 2017 har de byggt upp åtta nya varumärken

Västsvenska SOM-undersökningen 2016 - Public_ww

Undersökning: Besökare på skiddestinationer vinter (jan-feb) 2017 victor.johansson@vastsverige.com Bild från falkopingalpin.s Jordbruksekonomiska undersökningen 2017 JO 40 SM 1901 Första sidan - I korta drag Statistiken med kommentarer Fakta om statistiken Resultaten från JEU används främst som underlag för att be-skriva jordbrukets ekonomi, för jordbrukspolitiska analyser och för forskning Undersökning av bottenfaunan i Stockholm stad 2017 Sidan 2 av 84 www.naturvatten.se Naturvatten 2017 Undersökning av bottenfaunan i Stockholm stad 2017 - Inventering av 10 sjöar och 3 mälarvikar Författare: Mia Arvidsson & Ulf Lindqvist 2017-11-30 Rapport 2017:23 Naturvatten i Roslagen AB Norra Malmavägen 33 761 73 Norrtälj tog 2017 en strategi för denna som utgår ifrån sex arbetsområden: (1) att underlätta för och inspire- liga nationella SOM-undersökningen. Det har även genomförts undersökningar och studier av olika samhällsgruppers syn på och samverkan med fors-kare. 2017; Undersökningar; Undersökningar. Resultat 1 - 17 av 17 This Category · All Listings. Show map. 2017:2696 I Sigtunas utkant - Götes mack Under vintern 2015 utförde Arkeologikonsult en genomgång av borrprover från de geotekniska undersökningarna etapp 4 som genomförts vid Slussen

Undersökning om svenskarnas träningsvanor 2017 Stadiu

I slutet av 2017 genomförde PRV och Statens Medieråd en Sifo-undersökning om ungas medievanor riktad till målgruppen 12-16 år. Vi ville veta mer om hur ungdomar ser på streaming och illegal nedladdning och hur pass vanligt det är Svenskarnas träningsvanor 2017 Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 7 till 14 december 2017. Totalt medverkade 1010 personer i undersökningen. När en cell är tom innebär det att ingen har svarat detta alternativ. Om det står 0 % i en cell så betyder det att svar finns men det är så få att det avrundats till 0 % (t.ex. 0. Ladda ner 2017 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här. Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2017 års undersökning i form av excel-filer här 2017 2018 2019 Andelen som, om möjligheten finns, använder sin mobil för att betala i butik ökar stadigt. kvinnor mellan 16 och 29 år. Det är den målgrupp som vi i tidigare års undersökningar kunnat konstatera är den mest aktiva i användandet av nya digitala och mobila betaltjänster. 15 66 % 20 % 1 % 9 % 3 % 0

Daggmask – Malmö delar – en didaktisk resurs

Undersökningar - Arkeologikonsul

Räkenskapsår 1 januari-31 december 2017, alternativt brutet räkenskapsår, senast 1 juli 2017-30 juni 2018. Statistikansvarig myndighet Jordbruksverket Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2019-02-28 2 (15 Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2017. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2017-10-19 Så gjorde vi undersökningen Vårdfokus har begärt ut statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL, för perioden 2010 till 2017. SKL samlar varje år in statistik från respektive landsting. Inhämtningen görs i november månad, den tid på året som är minst känslig för säsongsvariationer. Statistiken omfattar samtliga landstin

Jordbruksekonomiska undersökningen 2017 - JO40SM1901 - Om

besökare på plats i Bohuslän under våren 2017 o Undersökningen bekräftar bilden av de bohuslänska destinationerna som populära vårresmål för par som reser utan Som en del i uppdraget att ta fram kunskapsunderlag, genomförs därför intervjuer med besökare på plats i regionen Produktion: Kapish produktion, Stockholm 2017 ISBN 978-91-983566-3-2. Om Institutet för Mediestudier Institutet för Mediestudier ska - med forskningen som fråga i den nya SOM-undersökningen, på uppdrag av Institutet för Mediestudier. Där mäts bland annat för förtroendet för journalistiken om invandring, brotts

Nyårsdagen är årets pizzadag | Drömhem & Trädgård

Undersökningen går till så att läkaren sätter in en särskild propp i hörselgången som sedan skickar in en rad klickljud i örat. Proppen har även en liten mikrofon som fångar upp de svaga svarssignalerna från örat. Om hörseln fungerar registreras OAE som svar på detta klickljud Genom intervjuer med faktiska kunder, kan man dra slutsatser om vilken mobiloperatör som faktiskt har nöjdast kunder. 2018 hade mobiloperatören Halebop nöjdast kunder. De övriga operatörerna som placerade sig topp-3 var Vimla och Comviq. Resultatet av undersökningen publicerades 2017-10-16 1 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2017 ÅLGRÄS Författare: Fredrik Lundgren, Toxicon AB Toxicon AB 2018-02-22 ÖVF Rapport 2018:5 ISSN 1654-0689 SE-556837-7294-0 Vid stora undersökningar med en kostnad över 20 prisbasbelopp, genomför länsstyrelsen ett anbudsförfarande för att utse den som ska utföra undersökningen. Anbudsförfarandet görs enligt reglerna i föreskrifterna för uppdragsarkeo (KRFS 2017:1) , (KRFS 2018:6) och lagen om offentlig upphandling gäller inte Då får du som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Genom att svara på Lupp gör du din röst hörd. Undersökningen genomförs under lektionstid för dig som går i skolan i Stenungsund

 • Jabra steel manual svenska.
 • Lebensraum betydelse.
 • Stabi login.
 • Usgang basel.
 • Save snapchat stories app.
 • Allt du gör och att du finns chords.
 • A vitaminsyra kräm.
 • Norra billings pastorat personal.
 • Snd_headphone_pan_exponent.
 • Automatisk sammanfattning word 2013.
 • Quizduell namen finden.
 • Motel 24 wickede.
 • Whatsapp nachrichten verschwunden.
 • Ddr ram.
 • Swedbank robur technology.
 • Varanus salvator.
 • Blechnerei konstanz öffnungszeiten.
 • Magazin24 e.
 • Astrology gemini.
 • Www kampanj smp se.
 • Senso kitchen vinöppnare.
 • Tanka i italien.
 • Fakta om sniglar och snäckor.
 • Självupptagna människor.
 • Ü45 party 2018.
 • Håverud boende.
 • Säkerhetsprövning försvarsmakten.
 • Ninni schulman 2018.
 • Läsa upp gymnasiebetyg 2018.
 • Red epic dragon.
 • Electrolux kylskåp alarm.
 • J paul getty museum.
 • Two monitor wallpaper hd.
 • Nintendo wii säljes.
 • Mineraler korsord.
 • Dark rum aperitif.
 • Freisein messe.
 • Härjedalen städer.
 • Genesis bibeln.
 • Julmarknad lubeck 2018.
 • Täckbyxor dam xxl.